تبلیغات
๛چند لحظه ... - عه .. دعوا نکنید ...

๛چند لحظه ...

حــــــــــــرص نخور ،،، کفن جیــــــــــــب نداره ...

عه .. دعوا نکنید ...

دعوای شاعران بر سر یک خال !!!


حافظ

اگر آن ترک شیرازی
بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم
سمرقند و بخارا راصائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی
بدست آراد دل ما را

به خال هندویش بخشم
سر و دست و تن و پا را


هر آنکس چیز می بخشد
ز مال خویش می بخشد


نه چون حافظ که می بخشد
سمرقند و بخارا راشهریار

اگر آن ترک شیرازی
بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم
تمام روح و اجزا را


هر آنکس چیز می بخشد
بسان مرد می بخشد


نه چون صائب که می بخشد
سر و دست و تن و پا را


سر و دست و تن و پا را
به خاک گور می بخشند


نه بر آن ترک شیرازی
که برده جمله دلها رافاطمه دریایی

اگر آن ترک شیرازی
بدست آرد دل ما را

خوشا به حال خوشبختش
بدست آورد دنیا را


نه جان و روح می بخشم
نه املاک بخارا را


مگر بنگاه املاکم ؟

چه معنی دارد این کار ها ؟

و خال هندویش دیگر
ندارد ارزش اصلاً


که با جراحی صورت
عمل کردن خال ها را


نه حافظ داد املاکی

نه صائب دست و پا ها را

فقط می خواستند اینها

بگیرند وقت ما ها را ... ؟؟؟

الی نوشت : دیدین چه دعوایی شــــــــــد ؟؟؟
طبقه بندی: بازے با اشعار و ابیات، هویجوری، طنز،

[ دوشنبه 22 آبان 1391 ] [ 01:08 ب.ظ ] [ الـهامツ ]

[ نظرات() ]